مرکز علمی کاربردی
شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
 • آدرس : مشهد -جاده شهرك صنعتي توس –  شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمال شرق كشور – ساختمان آموزش

  حراست: ۳۷۶۵۵۲۸۴ -۰۵۱     و    ۳۷۶۵۵۲۸۷ – ۰۵۱

  آموزش  : ۳۵۴۲۴۳۹۴– ۰۵۱

  امور مالی : ۳۵۴۲۴۳۹۵ – ۰۵۱

  امور دانش آموختگان  : ۳۵۴۲۴۳۹۴ – ۰۵۱

  امور فرهنگي : 35424393 – ۰۵۱

  دورنگار : ۳۵۴۲۴۳۹۳– ۰۵۱

  کانال تلگرام : khorasaniecuast@

  کد پستی: 9185171135
آدرس دانشگاه : مشهد - جاده اختصاصی شهرک صنعتی توس - شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمال شرق کشور - ساختمان آموزش
تلفن تماس : 6 - 35424393 - 051 دورنگار : 35424394 - 051